Actie van de week Lees meer
Laatste bestelling: 20 minuten geleden

Zichttermijn

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen.

Hierbij geldt dat de consument het product niet mag gebruiken.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht 
Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen).